Soms lopen volwassenen al een hele periode rond met het gevoel ‘anders’ te zijn of ze hebben het gevoel vast te lopen op vlak van sociaal-emotioneel of beroepsmatig functioneren. Een psychodiagnostisch onderzoek kan dan aangewezen zijn om meer inzicht te verkrijgen in het eigen functioneren en samen op zoek te gaan naar het ontbrekende stukje van de puzzel.

Aan het onderzoek gaat steeds een intakegesprek vooraf. Met behulp van dit gesprek wordt een duidelijker beeld van de voornaamste klachten, bezorgdheden en doelstellingen geschetst. Vervolgens wordt in onderling overleg besproken welke onderzoeken het meest geschikt zijn om de moeilijkheden grondig aan te pakken.

1. Intelligentieonderzoek

Op vraag van uzelf of op vraag van een externe hulpverlener/arts/werk kan er een intelligentieonderzoek uitgevoerd worden. Hiermee brengen we uw cognitieve vaardigheden uitgebreid in kaart met behulp van de WAIS-IV-NL.

Verloop

Het onderzoek duurt 2u - 2,5u en bedraagt €305 (testafname inclusief materiaal en verslag). Daarnaast wordt er een terugkoppelingsgesprek georganiseerd om uw resultaten te bespreken en u bovendien de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen. Indien gewenst mag uw partner of een familielid u daarbij vergezellen.

2. Onderzoek naar autisme

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij sprake is van een verstoring in de informatieverwerking. Dit leidt ertoe dat mensen met een dergelijke stoornis op een andere manier denken dan hun medemens, wat vaak gepaard gaat met het gevoel uit de boot te vallen/anders te zijn. Aangezien we spreken over een ‘spectrum’ kan de stoornis zich op veel verschillende manieren uiten, maar basiskenmerken zijn problemen op vlak van sociale communicatie/interactie alsook repetitieve of stereotiepe gedragspatronen en/of interesses. Soms kan het dat u hier lange tijd wel mee wist om te gaan, maar dat u op volwassen leeftijd toch vastloopt in uw functioneren op één of meerdere domeinen (relaties, beroep...). Herkenbaar? Dan kan een ASS-onderzoek aangewezen zijn. Via gesprekken, vragenlijsten, (hetero)anamnesegesprekken en testen krijgen we zicht op uw functioneren en trachten we na te gaan of er indicaties zijn voor een autismespectrumstoornis.

Verloop

Een autisme-onderzoek loopt over verschillende sessies gespreid over verschillende dagen. Hoeveel sessies noodzakelijk zijn varieert afhankelijk van uw behoeften, maar wordt steeds in onderling overleg met u besproken na afloop van het intakegesprek. Doorgaans volstaan enkele sessies om tot een coherent beeld te kunnen komen. Aangezien ASS een ontwikkelingsstoornis is die zich doorheen de kinderjaren reeds manifesteert, vinden we het bovendien vaak ook belangrijk om uw ouders te betrekken bij het onderzoek. Het onderzoek wordt afgesloten met een terugkoppelingsgesprek om alle resultaten en observaties uitvoerig te bespreken alsook individueel afgestemde adviezen aan te reiken. 

Inhoud : Intakegesprek incl dossierkost, vragenlijsten, IQ-onderzoek 2u30, neuropsychologisch- en autismeonderzoek 2u30, Belevingsonderzoek 2a 3 sessies, heteroanamnese, verwerking vragenlijsten, verwerking testafnames, teamoverleg, besluit- en adviesfase, adviesgesprek, doorsturen van gefinaliseerde verslag en indien nodig/wenselijk attest. Het schuingedrukte zit reeds in de kostprijs van de contactmomenten. Totale kostprijs varieert van de noden en planning.

--> onze onderzoeken gebeuren volgens algemeen geldende richtlijnen en in samenspraak met psychiaters uit de buurt. Wij vinden een kwaliteitsvolle werking belangrijk. 

3. ADHD-onderzoek 

Bij moeilijkheden op vlak van aandacht en concentratie kan een onderzoek naar mogelijke ADHD gebeuren. Er wordt dan onderzocht of de aandachtsproblemen veroorzaakt worden door omgevingsinvloeden, AD(H)D, of ze zich mogelijks ten gevolge van andere oorzaken manifesteren.

Het onderzoek start met een intakegesprek, waarin samen met de therapeut in kwestie bekeken wordt hoe het onderzoek er zal uitzien. De kostprijs van het onderzoek is aldus afhankelijk van het aantal sessies die nodig geacht worden om tot een correct beeld te komen. Meestal worden enkele sessies voorzien. We stellen een testbatterij samen die volledig afgestemd is op uw individuele noden. Aangezien ADHD een ontwikkelingsstoornis is die zich doorheen de kinderjaren reeds manifesteert, vinden we het bovendien vaak ook belangrijk om uw ouders te betrekken bij het onderzoek. Voor oudergesprekken wordt €145 euro per sessie van 1u30 gerekend.Door middel van testen, gesprekken en vragenlijsten komen we uiteindelijk tot een conclusie, dewelke u wordt meegedeeld in een adviesgesprek. Indien gewenst mag u een partner/familielid meebrengen om u hierbij te vergezellen. Aan het einde van het onderzoek ontvangt u ook nog een uitgebreid verslag.

Inhoud en kostprijs: Intakegesprek incl dossierkost, vragenlijsten, IQ-onderzoek 2u30, neuropsychologisch- en autismeonderzoek 2u30, Belevingsonderzoek 2a 3 sessies, heteroanamnese, verwerking vragenlijsten, verwerking testafnames, teamoverleg, besluit- en adviesfase, adviesgesprek, doorsturen van gefinaliseerde verslag en indien nodig/wenselijk attest. Het schuingedrukte zit reeds in de kostprijs van de contactmomenten. Totale kostprijs varieert van noden en planning. 

--> onze onderzoeken gebeuren volgens algemeen geldende richtlijnen en in samenspraak met psychiaters uit de buurt. Wij vinden een kwaliteitsvolle werking belangrijk. 

4. Geheugenonderzoek

Een geheugenonderzoek wordt gebruikt om de verschillende aspecten van het (werk)geheugen bij volwassenen (16 – 90 jaar) in kaart te brengen. Het geeft een beter zicht op de sterktes en zwaktes van uw geheugen. 

Wanneer is dit nuttig? 

- ervaren van geheugenklachten

- inzicht in studie- en leerprocessen

- diagnosticeren van geheugenstoornissen

- het opvolgen van eventuele achteruitgang in het geheugen 

- evalueren van behandeleffecten bij volwassenen en ouderen

Bij specifieke doelgroepen zoals: het opmerken van vroege signalen van dementie, Syndroom van Korsakov, invloed van COVID-19 op geheugenfuncties, ...


Bij dit onderzoek doen we beroep op de Wechsler Memory Scale (WMS-IV-NL). Deze test bestaat uit verschillende mogelijke onderdelen en de testduur is aldus afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Het complete onderzoek (alle onderdelen) bedraagt 2u in afname, een deelonderzoek bedraagt 1u afnametijd. (190€ /95€)

We kunnen volgende onderdelen in kaart brengen:

- Zijn er beperkingen of sterktes van het auditieve geheugen?

- Zijn er beperkingen of sterktes van het visuele geheugen?

- Zijn er beperkingen of sterktes van het visuele werkgeheugen?

- Zijn er beperkingen of sterktes van het onmiddellijke geheugen?

- Zijn er beperkingen of sterktes van het uitgestelde geheugen?

Het onderzoek wordt afgesloten met een terugkoppelingsgesprek (€115) om alle resultaten en observaties uitvoerig te bespreken alsook individueel afgestemde adviezen aan te reiken. Voor het verslag wordt het standaardtarief gerekend (€120).

Go to top