Wanneer je een vermoeden hebt dat er iets aan de hand is met je kind, of wanneer je hieromtrent signalen opvangt van de leerkracht of van een andere hulpverlener, kan je bij ons terecht voor psychodiagnostiek.
Hieronder vind je meer informatie over:
1. Intelligentieonderzoek
2. Onderzoek naar leerstoornissen
3. Aandacht en concentratieonderzoek
4. Onderzoek naar autisme
5. Belevingsonderzoek 
6. Onderzoek naar hoogbegaafdheid

1. Intelligentieonderzoek
Op vraag van de ouders, school, logopedist, arts,... kan een intelligentieonderzoek plaatsvinden. Een intelligentietest heeft als doel de cognitieve mogelijkheden van het kind of de jongere in kaart te brengen.

Deze test kan uitgevoerd worden om een goed beeld te krijgen van de totale mogelijkheden van je kind, als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leerstoornis, als onderdeel in het onderzoek naar hoogbegaafdheid, als aanvullende test bij studiemethodebegeleiding (welk zijn de sterktes en de zwaktes van je kind/jongere en hoe kunnen deze sterktes gebruikt worden in het studieproces?), bij tegenvallende leerresultaten van kinderen (waardoor kunnen de problemen van je kind worden verklaard? zijn er bijzonderheden in het profiel te zien?).

Een intelligentieonderzoek duurt meestal ongeveer 2,5 à 3 uur. Hiervoor wordt een officiële gestandaardiseerde test gebruikt. Het onderzoek vindt plaats in de voormiddag of vroege namiddag, zodat je kind nog niet vermoeid is.

Voor een intelligentieonderzoek betaalt u € 185. Hierbij is de testafname inclusief het materiaal inbegrepen. Voor een uitgebreid verslag wordt een bijkomende kost van 120€ aangerekend.
Indien u enkel de basiselementen voor logopedische doeleinden wenst, worden er geen bijkomende analyses gemaakt en kost het onderzoek (10 onderzoeksdelen) + verslag  =210€
Echter kunnen de analyses een meerwaarde betekenen voor het inzetten van sterktes en zwaktes binnen elke vorm van leerbegeleiding!

Meestal wordt dit onderzoek gevolgd door een adviesgesprek, om de resultaten uit te leggen, bijkomende vragen te beantwoorden en het globale beeld duidelijker te krijgen voor ouders. 

2. Onderzoek naar leerstoornissen

Merk je dat het op schools vlak niet goed loopt? Baart lezen, schrijven of rekenen voornamelijk zorgen?  Op vraag van de ouders, school, logopediste, kinderpsychiater, … kan een onderzoek naar leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie) worden uitgevoerd.

Als ouders heb je een goed zicht op je kind. Daarom is het belangrijk eerst de voorgeschiedenis, de algemene ontwikkeling en de schoolresultaten grondig te bespreken. Daarnaast worden schoolgegevens opgevraagd (zoals leesniveau, LVS gegevens, e.a.) Er worden daarnaast testen afgenomen van het kind om de mogelijke leerachterstand en leerstoornis te bepalen. Het diagnostisch onderzoek is steeds op maat van het kind. Testmateriaal zal afhankelijk van de specifieke hulpvraag aangereikt worden. Er is steeds een intelligentieonderzoek inbegrepen. Uit deze testafname zal blijken of er sprake is van een leerprobleem of niet. Bij ernstige, aanhoudende leerproblemen spreken we van een leerstoornis.

Een onderzoek naar leerstoornissen wordt meestal op één voormiddag afgerond, soms wordt een extra sessie voorzien.

Sommige kinderen zullen door kleine aanpassingen, voldoende steun hebben om het tempo in de klas te kunnen volgen. Anderen kunnen gebaat zijn met extra begeleiding. Deze begeleiding wordt gebaseerd op de resultaten van het onderzoek. Er bestaat geen standaard begeleiding voor kinderen met leerproblemen. Daarom wordt er bij elk kind individueel bekeken met welke onderdelen van het leren zij moeilijkheden ondervinden, en met welke methoden of hulpmiddelen zij het best gebaat zijn. De begeleiding wordt steeds gecommuniceerd naar de ouders en de school toe, om zo de continuïteit te garanderen.

Een onderzoek naar leerstoornissen bestaat uit een oudergesprek (1 tot 2 sessies), contact met de school/het CLB, een diagnostisch onderzoek (2 à 3 uur) bij het kind, een intelligentieonderzoek en een adviesgesprek met bijhorend verslag. De kostprijs van het diagnostisch onderzoek bij het kind is aan 95€/uur. Voor het intelligentieonderzoek, de gesprekken en verslaggeving wordt de standaardprijs gehanteerd. 

3. Aandacht- en concentratieonderzoek
Aandachtproblemen kunnen opgemerkt worden door ouders, school, jeugdbeweging,… . Hier kan een uitgebreid onderzoek naar gedaan worden. Er wordt onderzocht of de aandachtsproblemen veroorzaakt worden door omgevingsinvloeden, AD(H)D,  of dat ze zich ten gevolge van andere oorzaken manifesteren.

Er wordt zowel gebruik gemaakt van specifieke vragenlijsten voor ouders, leerkrachten en het kind zelf. Daarnaast wordt ook de TEA-Ch (test of everyday attention for children, voor kinderen vanaf 6 jaar) gebruikt waarin onderzoek wordt gedaan naar de werking van de verschillende aandachtsvaardigheden: selectieve aandacht, volgehouden aandacht, verdeelde aandacht, aandachtscontrole/switching en responsinhibitie. Eventueel worden nog bijkomende testen afgenomen. De testen gebeuren steeds in de voormiddag of vroege namiddag.

Bij onderzoek naar aandacht en concentratie is soms een klasobservatie aangewezen. Dit wordt in overleg met de school gepland.

Ouders worden ook steeds uitgenodigd voor een klinisch interview naar aanleiding van de ervaren klachten. 

Inhoud : Intakegesprek met dossierkost, vragenlijsten, IQ-onderzoek 2u30, neuropsychologisch onderzoek 2u30, belevingsonderzoek 3 sessies , oudergesprek, verwerking vragenlijsten, verwerking testafnames, teamoverleg, besluit- en adviesfase, adviesgesprek, doorsturen van gefinaliseerde verslag en indien nodig/wenselijk attest. Het schuingedrukte zit reeds in de kostprijs van de contactmomenten. 

--> onze onderzoeken gebeuren volgens algemeen geldende richtlijnen en in samenspraak met psychiaters uit de buurt. Wij vinden een kwaliteitsvolle werking belangrijk. 

4. Onderzoek naar Autisme

Soms kan het dat je als ouder merkt dat de ontwikkeling van je kind ‘anders verloopt’. Bij een autismespectrumstoornis is sprake van een verstoorde informatieverwerking, waardoor het kind op een andere manier denkt en de wereld ook op een andere manier ervaart. Dit vertaalt zich vooral in moeilijkheden op gedragsmatig/sociaal-emotioneel vlak, zoals problemen in het contact met leeftijdsgenoten of een gebrek aan inlevingsvermogen. Bij een vermoeden van een autismespectrumstoornis kan op vraag van de ouders, leerkracht, kinderpsychiater...een onderzoek worden uitgevoerd in onze praktijk.

Een autisme-onderzoek loopt over verschillende sessies gespreid over verschillende dagen. Hoeveel sessies noodzakelijk zijn hangt af van kind tot kind. Voorafgaand aan de start van het onderzoek vindt een intakegesprek plaats om de noden in kaart te brengen en in onderling overleg te bespreken hoe we het onderzoek best vorm kunnen geven. 

In het geval van een ASS-onderzoek vinden we het bovendien belangrijk om de ouders en/of leerkrachten van het kind actief te betrekken. Er wordt steeds een tussentijds oudergesprek gepland  om de kenmerken/moeilijkheden/sterktes van uw kind in kaart te brengen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van specifieke vragenlijsten voor ouders, leerkrachten en het kind zelf. Na afloop van het onderzoek wordt alle informatie vanuit de testen, vragenlijsten en gesprekken samengelegd om tot een coherent beeld te komen. Er wordt een adviesgesprek ingepland om conclusies mee te delen en concrete handvaten aan te reiken, individueel afgestemd op jullie kind. Daarnaast wordt ook een uitgebreid verslag opgemaakt van het onderzoek.

Inhoud en kostprijs: Intakegesprek met dossierkost, vragenlijsten, IQ-onderzoek 2u30, neuropsychologisch onderzoek 2u30, belevingsonderzoek 3 sessies, oudergesprek, verwerking vragenlijsten, verwerking testafnames, teamoverleg, besluit- en adviesfase, adviesgesprek, doorsturen van gefinaliseerde verslag en indien nodig/wenselijk attest. Het schuingedrukte zit reeds in de kostprijs van de contactmomenten. 

--> onze onderzoeken gebeuren volgens algemeen geldende richtlijnen en in samenspraak met psychiaters uit de buurt. Wij vinden een kwaliteitsvolle werking belangrijk. 

5. Belevingsonderzoek
Een belevingsonderzoek wordt gestart wanneer een kind of jongere problemen communiceert waarvoor nog geen duidelijk aanwijsbare oorzaak gekend is. Naast het in kaart brengen van de sterke punten van uw kind, wordt ook nagegaan waar de kwetsbaarheden liggen. In een belevingsonderzoek tracht men een antwoord te vinden hoe kinderen en jongeren hun leefwereld benaderen, ervaren en betekenis geven. Tijdens het onderzoek probeert de therapeut een beeld te krijgen van de manier waarop het kind of de jongere in de wereld staat en hoe zij de verschillende sociale relaties rondom hen bekijken.

Een belevingsonderzoek loopt over verschillende sessies gespreid over verschillende data. Dit zijn meestal een drie à viertal sessies. Er wordt zowel gewerkt met vragenlijsten, tekeningen, projectief materiaal, gesprekken, spelmomenten…

Per sessie (50’) bedraagt het onderzoek, inclusief testmateriaal en verwerking ervan, 82 euro (excl. verslag). Het onderzoek wordt steeds afgesloten met een adviesgesprek. 

6. Onderzoek naar hoogbegaafdheid

Onderzoek naar hoogbegaafdheid is meer dan enkel een intelligentiecijfer. 

We vertrekken na een intakegesprek met een IQ-afname om alvast het intelligentiecijfer te bepalen. Soms spreekt dit al voor zich, maar niet altijd. 
Vandaar plannen we (indien nodig) ook graag een bijkomend oudergesprek om de ontwikkeling en patronen te bekijken en gaan we graag met het kind of de jongere via een belevingsonderzoek de leefwereld en copingmechanismen leren kennen. 

Dit totaalbeeld ziet er dan uit als volgt: Intakegesprek met dossierkost, vragenlijsten, IQ-onderzoek 2u30,  belevingsonderzoek 3 sessies, oudergesprek 1u tot 1u30, verwerking vragenlijsten, verwerking testafnames, teamoverleg, besluit- en adviesfase, adviesgesprek, doorsturen van gefinaliseerde verslag en indien nodig/wenselijk attest. Het schuingedrukte zit reeds in de kostprijs van de contactmomenten. 

- Soms volstaat enkel een intakegesprek en een IQ-afname! Dit wordt dan ook duidelijk meegedeeld. 

Go to top